§1

Navn og hjemsted

Foreningens navn er Høng Badmintonklub - forkortet HBK, hjemsted Høng by, Kalundborg kommune.

§2

Formål

Foreningens formål er at tilbyde badminton for lokalbefolkningen samt at fremme og højne udøvelse af badmintonsporten.

§3

Medlemskab af organisationer

Foreningen skal gennem Sjællands Badmintonkreds (SBKr) være medlem af Dansk Badminton Forbund (DBF) under Dansk Idræts Forbund (DIF), og medlemmerne er underlagt de amatørregler og -bestemmelser, som disse forbund fastsætter. Foreningen er tillige medlem af DGI Vestsjælland, og medlemmerne er ligeledes underlagt deres love og bestemmelser.

§4

Optagelse af medlemmer

Som medlemmer kan optages enhver person, som vil følge foreningens vedtægter.

§5

Kontingent

Foreningens kontingent, betalingsterminer og betalingsform fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen.

§6

Udmeldelse – eksklusion

Til gyldig udmeldelse kræves, at medlemmet ikke er i kontingentrestance. Hvis et medlem er i kontingentrestance kan bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ekskludere vedkommende.

Ingen, som er udelukket på grund af kontingentrestance, kan igen optages som medlem, før restancen er betalt.

§7

Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling, som afholdes hvert år i maj måned, indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. Forslagene skal optages som særlige punkter på dagsordenen.

Alle aktive medlemmer over 16 år, som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret. Forældre kan oppebære én stemme pr. aktivt barn under 16 år, - dog kan ingen person have mere end én stemme. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og ikke med fuldmagt.

§8

Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år
  3 medlemmer i lige årstal
  2 medlemmer i ulige årstal
  - der må højest vælges et medlem under 18 år
 6. Valg af 1. og 2. suppleant for 1 år
 7. Valg af 2 revisorer for 1 år
 8. Valg af revisorsuppleant for 1 år
 9. Eventuelt

§9

Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen ledes af en dirigent som, så vidt det er muligt, vælges udenfor bestyrelsens rækker.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal skriftlig afstemning benyttes, hvis blot et enkelt medlem anmoder herom.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol.

§10

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når to medlemmer af bestyrelsen, eller når mindst en tredjedel af medlemmerne skriftligt stiller krav herom overfor bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter begæringen er fremsat.

Indkaldelsen skal indeholde oplysning om punkter, der ønskes behandlet, og skal i øvrigt følge bestemmelserne i § 7.

§11

Bestyrelse

Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse, og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og yderligere tre medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen. Personer under 18 år må ikke vælges til formand eller kasserer.

I tilfælde, hvor et medlem af bestyrelsen træder ud af arbejdet indtræder suppleanten i bestyrelsen og denne kan konstituere sig på ny.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede, heriblandt formand eller kasserer. I tilfælde af stemmelighed er formandens (i dennes fravær kassererens) stemme afgørende.

Der føres en beslutningsprotokol over bestyrelsens møder.

§12

Tegningsret

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden.

Ved økonomiske dispositioner, f.eks. låntagning, køb, salg eller pantsætning tegnes foreningen af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, heriblandt såvel formand som kasserer.

Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

§13

Udvalg

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af nærmere bestemte opgaver. Disse udvalg skal normalt have mindst et bestyrelsesmedlem blandt sine medlemmer.

§14

Regnskab

Foreningens regnskabsår er 01/04 til 31/03. Bestyrelsen skal senest 3 uger efter regnskabsårets afslutning aflevere driftsregnskab og status til revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

§15

Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen kritiske revisorer. Disse skal hvert år inden den ordinære generalforsamling gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.

Revisorerne har desuden til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§16

Vedtægtsændringer

Ændringer i vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, og forslaget er indleveret til tiden. Ændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§17

Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke tæller mindst halvdelen af medlemmerne, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor mindst 3/4 af de afgivne stemmer er nok til at vedtage forslaget, uanset antallet af fremmødte.

Ejendele og eventuel formue fordeles ved den afsluttende generalforsamling, men skal dog gå til idrætslige formål.

§18

Vedtagelse og datering

Vedtaget på generalforsamlingen d. 5. maj 2009

Godkendt på ekstraordinær generalforsamling d. 25. maj 2009